Door op 17 december 2013

Armoede in Vaals, Vragen aan B&W

Aan de voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders van Vaals

Vragen ex art 155 Gemeentewet met verzoek tot schriftelijke beantwoording

Geachte voorzitter,

De afgelopen dagen is breed uitgemeten in de pers dat Vaals volgens het Armoede Signalement 2013 zeer hoog scoort op de armoedeladder. Volgens onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leeft zelfs 13,7 procent van de huishoudens in onze gemeente in armoede. Kennisgenomen van de reactie van uw College, waarin een nuancering werd aangebracht vanwege de omissie van de onderzoekers met betrekking tot onze inwoners die over de grens in Duitsland werken, resten ons de volgende vragen.

1. Heeft het College in beeld hoeveel mensen in Vaals daadwerkelijk in armoede leven?

2. Kan het College inzichtelijk maken wat thans reeds ondernomen wordt ter bestrijding van de armoede?

3. Wat zijn de effecten van deze maatregelen?

4. Heeft het College beleidsvoornemens of andere acties ter bestrijding van de armoede in Vaals in voorbereiding? Zo ja, op welke termijn zullen deze worden ingebracht?

Wij danken bij voorbaat voor de gedane moeite en de antwoorden.