17 december 2013

Motie Speelplek het Kraaienbosje

De gemeenteraad van Vaals in vergadering bijeen op 16 december 2013, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

1. voor een omgeving met een prettig woon- en leefklimaat speelmogelijkheden voor kinderen essentieel zijn;

2. in 2006 in overleg met de Stichting Speelgelegenheden Vaals en enkele buurtbewoners de speelplek het Kraaienbosje gerealiseerd is in de nieuwe wijk;

3. reeds kort na realisatie de locatie toch niet geheel geschikt bleek te zijn, wegens te weinig sociale controle, te veel windoverlast en het gebruik van de speelplek als uitlaatplek voor honden;

4. de tekortkomingen met de toenmalige portefeuillehoudend wethouder herhaaldelijk zijn besproken, met als uitkomst van deze gesprekken dat verplaatsing pas aan de orde kwam indien de gehele nieuwe wijk gerealiseerd zou zijn;

5. realisatie van de wijk Eschberg-Noord 2 nog (lang) op zich laat wachten;

6. met als gevolg dat speeltoestellen staan te verkommeren (kapitaalvernietiging);

7. de fractie PvdA de afgelopen maanden herhaaldelijk door buurtbewoners is benaderd met het verzoek om verplaatsing van de speelplek naar een gunstigere locatie;

8. de Stichting Speelgelegenheden Vaals met ons van mening zijn dat behoud speelplek behouden dient te worden door verplaatsing;

9. de PvdA fractie hiertoe in het voorjaar een bestuursopdracht heeft geformuleerd strekkende tot een verzoek om in samenwerking met (afvaardigingen) met de Stichting en het buurtplatform alternatieve locaties in de wijk te onderzoeken;

10. de wethouder M&V evenwel tijdens de begrotingsvergadering aangaf dat speelvoorzieningen pas zouden terugkomen in de voorjaarsnota 2014;

11. het naar oordeel van de raad niet een jaar, na formulering bestuursopdracht, hoeft te duren vooraleer inzicht wordt verschaft over dit onderwerp;

Verzoekt het college:

1. Alsnog in samenwerking met (afvaardigingen) van de Stichting en het buurtplatform alternatieve locaties in de wijk te onderzoeken.

2. In de eerste week van februari hieromtrent een financieel onderbouwde terugkoppeling te sturen naar de raad.

Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 16 december 2013