21 januari 2014

Verantwoording 2010 – 2014

We gingen de verkiezingen van 2010 in met een ambitieus programma. Hebben we al die beloftes waargemaakt? Helaas niet helemaal, maar voor het overgrote deel wel. Al blijft er ook nog altijd een wensenlijstje bestaan en zullen we moeten aanpassen daar waar nieuwe ontwikkelingen dat van ons vragen. Wat heeft de PvdA de afgelopen 4 jaar met uw stem gedaan?

Het 7 puntenplan van 2010:

Andere bestuursstijl

De PvdA wilde meer inspraak en betrokkenheid van burgers, zodat het draagvlak voor de besluiten die genomen moesten worden vergroot werd. Er hebben verschillende informatieavonden en inloopmiddagen plaatsgevonden, zoals voor de reconstructie Rijksweg Lemiers en Maastrichterlaan, Koningin Julianaplein, Woonzorgcomplex Lemiers, kadernota, reclamebelasting. Ook hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met buurt- en dorpsplatforms en in kleinere verbanden zoals met enkele bewoners van een straat/wijk of op persoonlijk niveau. Onze wethouder Juliette Verbeek heeft hiervoor speciaal een inloopuurtje ingesteld om burgers laagdrempelig van dienst te kunnen zijn. Dit kan en moet een vervolg krijgen en op enkele punten worden geïntensiveerd.

Andere bestuurscultuur

Doordat de PvdA niet of nauwelijks gereageerd heeft op publicaties van andere partijen, hebben we vermeden dat in de regionale en lokale media weer de aloude moddergevechten werden gehouden. De PvdA heeft bij moties, amendementen en initiatiefvoorstellen altijd alle andere partijen vooraf erbij betrokken en gevraagd of zij steun wilden verlenen en mede-indiener zouden willen worden. Goede plannen van andere partijen werden omarmd en gesteund.

Beter en goedkoper

De PvdA heeft geprobeerd zuinig om te gaan met ons gemeenschapsgeld. De gemeentelijke financiën zijn na 4 jaar dan ook op orde. De provincie heeft dit in een verklaring officieel bevestigd. Doordat de gemeentelijke organisatie anders werd ingericht, hebben onze ambtenaren het beste uit zichzelf kunnen halen. Daardoor hoefde de gemeente minder (dure) deskundigen van buiten in te huren. Ook de samenwerking met Gulpen-Wittem en andere Zuid-Limburgse gemeenten heeft er toe bijgedragen dat we de lasten voor onze burgers de afgelopen jaren konden stabiliseren. Vaals is niet meer de duurste gemeente in de regio, maar een van de goedkoopste!

Sociaal en rechtvaardig

Mensen met een laag inkomen hebben kunnen rekenen op de steun van de PvdA . De voedselbank is noodzakelijk, maar geen oplossing voor het probleem. We wilden gerichte hulp aan gezinnen en veel, maar vooral de juiste aandacht voor kinderen en jeugdigen. We hebben de afgelopen 4 jaar geprobeerd zo min mogelijk mensen buiten de boot te laten vallen. Helaas was dat door de economische crisis niet eenvoudig. Vrijwel meteen na ons aantreden heeft de PvdA erop aangedrongen dat de sociale dienst Pentasz zijn werkwijze drastisch zou gaan veranderen. Dicht bij onze eigen organisatie, dicht bij de betreffende mensen. Weten wie er aan werk geholpen moet worden en voor en met hen aan de slag gaan. Zo zijn we begonnen met Social Return tijdens de reconstructie van de Rijksweg in Lemiers. Daarna hebben we dat uitgewerkt. Projecten zoals “Vaals Werkt” en “Vaals Helpt” zijn inmiddels gevleugelde begrippen en een voorbeeld voor omliggende gemeenten. Tijdens de reconstructie van de Maastrichterlaan heeft de PvdA erop aangedrongen dat de busverbinding tussen Vaals Zuid en het centrum van Vaals zo goed mogelijk gewaarborgd bleef. Daarnaast hebben we een voorstel inzake de koudetoeslag omarmd. Het afgelopen jaar heeft de PvdA zich hard gemaakt om meer kinderen gebruik te laten maken van sport- en culturele verenigingen. Zo hebben wij het initiatief genomen om de extra gelden vanuit Den Haag voor armoedebeleid vast in te plannen voor de doelgroep kinderen. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is speelruimte van essentieel belang. Vandaar onze steun aan het activiteitenplein en onze aandacht voor de speeltuintjes, trapveldjes en parken.Door de inzet van het ” team integrale veiligheid ” (de flexteams) werden schrijnende gevallen in onze gemeente zichtbaar en kon er adequaat en op maat gereageerd worden. Tegelijkertijd werd de brandveiligheid getoetst en gewaarborgd. Maar ook zeer belangrijk: fraudeurs werden aangepakt!

Belang van het verenigingsleven

De verenigingen in onze gemeente konden rekenen op onze financiële steun. De subsidieverordening waarin dat geregeld wordt, is kort geleden geactualiseerd. Daardoor worden vanaf dit jaar jeugdige leden in elke vereniging gelijk gesubsidieerd en is het zgn. uniformenfonds toegankelijk gemaakt voor veel meer doelgroepen.

Verbeteren van de leefbaarheid (Centrumplan en Maastrichterlaan)

De reconstructie van de Maastrichterlaan is er gekomen. Ten opzichte van de allereerste plannen van de Provincie is er behoorlijk veel veranderd, met name de brede trottoirs! Maar ondanks eerdere kritiek zijn de reacties overwegend positief. Ook van de kant van ondernemers. Zij hebben de reconstructie gebruikt om weer een krachtige ondernemersvereniging op te richten. Daar hebben niet alleen zij, maar ook onze inwoners en toeristen baat bij. Het Koningin Julianaplein gaat vanaf dit jaar op de schop. Er komen nieuwe appartementen, horeca met terrassen en kleine winkels. Een pronkstukje waar wij erg trots op zijn, is de gerestaureerde Obelisk. Daarnaast is de doortastende aanpak van het Verveshuis een goede beslissing geweest. Met behulp van de stichting tURBINe krijgt de (economische) leefbaarheid van de Kerkstraat, Lindenstraat en omgeving een impuls. Door de aankoop van een viertal rijksmonumenten in de Lindenstraat werd een einde gemaakt aan huisjesmelkers-praktijken. De brandweer verhuisde naar de nieuwe kazerne naast het politiebureau, een betere ligging om uit te rukken. Ook werd kort geleden het besluit genomen om een nieuwe sporthal te bouwen op het voormalig Wit-Groen terrein. In de kernen Lemiers en Vijlen werd in samenwerking met de Woningstichting Vaals een Woonzorgcomplex gerealiseerd. Het uitbreidingsplan Vijlen Zuid-Oost en het nieuwe bestemmingsplan Selzerbeek, inclusief de mogelijkheden met betrekking tot de studentenhuisvesting zijn noemenswaardige resultaten. Nieuwe en beter werkende afspraken voor het bouwen in het project Eschberg fase 2, het verruimen en verlengen van de startersregeling en een actieve campagne bij onze oosterburen uit Aken zorgen ervoor dat de leefbaarheid en woningvoorraad in onze gemeente vooruit gaat. Zoals u ziet, heeft de PvdA de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten. Zonder moddergooien hebben we gewerkt aan het 7-puntenplan waarvoor wij in 2010 uw vertrouwen hebben gevraagd. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken waarmee de PvdA aan de slag is geweest. Bijvoorbeeld het Bestemmingsplan buitengebied, het dossier LICOM/wozl, onze stiltegebieden, het toerisme in onze gemeente en ga zo maar door. Ook in de aankomende raadsperiode 2014-2018 is er meer dan genoeg te doen. De PvdA heeft haar ambities uitgewerkt in ons nieuwe programma voor de komende vier jaar. In andere publicaties willen wij u daarover uitgebreider informeren.