Stemverklaring coalitieakkoord

Voorzitter,

De visie en richting voor de bestuursperiode 2018-2022 ligt voor. In de eerste alinea wordt stellig beweert dat er begonnen is met een inventarisatie van de prioriteiten van de verschillende fracties. Hier heeft de PvdA een heel ander beeld bij. Wij hebben nauwelijks 15 minuten met de informerende partij gesproken. Tijdens dit korte gesprekje is het niet over programma-inhoudelijke zaken gegaan, maar over personen. De ambitie van de PvdA om ook nu weer voor vier jaar een stabiele factor in het bestuur van de gemeente Vaals te zijn, was dus na dit kwartiertje al volledig aan diggelen. Des te opmerkelijker en zelfs kwalijk was het voor de PvdA om uit de krant te moeten vernemen dat programmapunten zoals het parkeerbeleid en de langste trap de breekpunten zouden zijn geweest om met ons in zee te gaan.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de informerende partij het karakter en de moed heeft getoond om de PvdA recht toe recht aan te zeggen waar voor hen de schoen met de PvdA wringt. Deze volwassen en eerlijke houding had de PvdA ook graag van onze voormalige coalitiepartners V&O en Lokaal! gezien. Maar zoals zo vaak ligt in de verwachting de teleurstelling!

Volgens dit coalitieakkoord wordt het goede uit het verleden niet losgelaten. Fijn om te lezen, want volgens de inschatting van de PvdA is 75% uit dit akkoord lopend beleid uit vorige coalities waar de PvdA een behoorlijk stuk van het motorblok vormde. Hier kunnen wij dus niet ontevreden over zijn. Daar waar dit goede uit het verleden weer boven komt drijven, zult u aan de PvdA een constructief kritische partner aan uw zijde vinden.

Zoals u allen weet komt de PvdA in haar politiek en haar doen en laten primair op voor de zwakkeren, hulpbehoevenden en minder bedeelden in onze samenleving. Hier is dan ook meteen het kritische punt bereikt waarom dit coalitieakkoord voor de PvdA onvolledig en onvoldoende is om er onvoorwaardelijke steun aan te geven. Veel belangrijke thema’s en principiële PvdA-zaken ontbreken in dit akkoord, zoals:

-Geen woord of standpunten over werk en mensen naar werk brengen;

-Geen woord over armoede, achterstandsbestrijding en taallessen;

-Het sociale- en participatiebeleid waar wij via het Rijk mee van doen hebben, blijft onbeschreven;

-Minimale aandacht voor de broodnodige toegankelijkheid en een inclusieve samenleving;

-Geen beleid of ideeën of investeringen in jeugdhulp, lokaal of grensoverschrijdend;

-Geen woord over onze “nieuwe bevolkingsgroep” de studenten;

-Geen woord over het monumentenbeleid;

-Niets over belangrijke infrastructurele en toeristische knelpunten zoals grensovergang en DLP;

-Een gemis dat er niet vernieuwend wordt gedacht aan het sociale beleid.

Ook op deze punten zult u de komende raadsperiode een constructief kritische PvdA tegenkomen. Wij hopen dan ook ten zeerste dat u uw aanbod dat om open staat voor additionele voorstellen van andere raadsfracties gaat waarmaken. Want wat goed is voor de gemeente Vaals en haar inwoners, hoeft niet bij voorbaat uit de hoek van de coalitie te komen.

Jo Winkens,

Fractievoorzitter PvdA Vaal

Nachricht der PvdA Vaals: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Vaals,

In den letzten vier Jahren durfte die PvdA als Koalitionspartner an der Verwaltung der Gemeinde Vaals mitwirken. In dieser Legislaturperiode wurden viele Beschlüsse und Entscheidungen getroffen, an denen die PvdA maßgeblich beteiligt war. Bemerkenswert ist allerdings, dass sehr viele dieser Ratsbeschlüsse einstimmig waren. Sowohl die Koalitionsparteien als auch die Oppositionsparteien sahen Nutzen und Vorteile dieser Beschlüsse für die Bürger, Vereine und Institutionen unserer Gemeinde Vaals. Mit gegenseitigem Respekt haben die Fraktionen PvdA, V&O, Lokaal!, Fractie Kleikers, CDA en Fractie Vroemen Politik gemacht. Die PvdA Vaals dankt den derzeitigen Ratsmitgliedern dafür, sich auf diese Art, “zusammen für die Gemeinde Vaals einzusetzen“. Diese Legislaturperiode ist jedoch jetzt vorbei.

Die PvdA hat in den letzten Wochen einen klaren, original sozialdemokratischen Wahlkampf geführt. Dabei haben wir die Positionen und Ansichten der konkurrierenden Parteien Mitbewerbern mit Respekt zur Kenntnis genommen. Diesbezüglich gab und gibt es für uns keine „Alternative“. Als Spitzenkandidat bin ich daher besonders stolz auf das ganze PvdA-Team, das unsere Positionen und Ansichten mit unermüdlichem Einsatz verbreitet hat. Am Mittwoch 21. März – Wahltag – geht es für uns einmal um unser eigenes Wahlergebnis. Danach sind wir wieder für Sie da, um – hoffentlich mit der Unterstützung durch Ihre Stimme – wiederum vier Jahre aktiv zu sein für eine noch bessere, schönere, selbständige Gemeinde Vaals. Für diese Zukunft rufe ich alle Wahlberechtigten auf, ihr Wahlrecht zu nutzen.

Das Team der PvdA Vaals steht auf jeden Fall in den Startlöchern bereit!

maak gebruik van uw stemrecht

Nieuws van de PvdA Vaals: Maak gebruik van uw stemrecht!

Beste medeburgers en inwoners van Vaals,

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA deel mogen uitmaken van de coalitie en het bestuur van Vaals. In deze periode zijn heel veel besluiten en beslissingen genomen waarbij de PvdA een stevige inbreng heeft gehad. Heel opmerkelijk is het feit dat zeer veel van deze raadsbesluiten unanieme besluiten waren. Zowel coalitiepartijen als oppositie partijen zagen het nut en voordeel van deze besluiten voor de burgers, de verenigingen en de instellingen van onze gemeente Vaals. Met wederzijds respect hebben de PvdA, V&O, Lokaal!, Fractie Kleikers, CDA en Fractie Vroemen politiek bedreven. De PvdA Vaals bedankt de aftredende Raad dan ook voor deze manier van “samen iets voor de gemeente Vaals betekenen”. Deze raadsperiode is echter nu voorbij.

De PvdA heeft de laatste weken een duidelijke, origineel sociaal-democratische campagne gevoerd. Daarbij zijn wij met respect omgegaan met de standpunten en visies van de concurrerende partijen. Er was en is voor ons geen enkel ander “alternatief”. Als lijsttrekker ben ik dan ook bijzonder trots op het gehele PvdA-team, dat met een tomeloze inzet onze standpunten en visie heeft uitgedragen. Op woensdag 21 maart, verkiezingsdag, gaan wij even voor ons eigen verkiezingsresultaat. Daarna staan wij weer klaar om – hopelijk gesteund door uw stem – weer vier jaar te werken aan een nog betere, mooiere, zelfstandige en sociale gemeente Vaals. Met het oog op die toekomst roep ik dan ook alle stemgerechtigden op om vooral van uw stemrecht gebruik te maken.

Het PvdA Vaals Team is er in ieder geval helemaal klaar voor!

 

Lezing vrouwenweek door Kirsten Pakbiers-Renericken

Op 10 maart 2018 heeft Kirsten een lezing gehouden over vrouwen in de politiek

 

Waarom stemmen op PvdA ?

De kiezer moet helemaal niks, maar als het effe kan wel gaan  stemmen. Heb je gestemd, dan hoor je er bij. Waarom op de  PvdA? We zijn geen eendagsvlieg met oneliners zonder inhoud. We houden van aanpakken: resultaat telt. En we gaan niet steeds  zeuren over de anderen. Er heeft in de PvdA in Vaals vernieuwing  en verjonging plaats gevonden. En het resultaat mag er zijn. Kijk maar om je heen in Vaals, Vijlen en Lemiers. Samen met onze  coalitiepartners is er veel gerealiseerd. En we zijn nog niet klaar.  Waarom nog meer? Twee dingen: Continuïteit (we zijn er over vier jaar nog steeds) en de zorg voor mensen die dat nodig hebben. Die kunnen altijd op ons rekenen, ook in moeilijke tijden als er niet zoveel is te verdelen.”

 

De langste trap van Nederland!

klik hier voor het kranten artikel uit Dagblad de Limburger -20180217- Langste trap of niet

Uit ons verkiezingsprogramma:
” De PvdA wil “de langste trap in Nederland” realiseren.

Een trap die de kern en het Drielandenpunt fysiek met elkaar verbindt.

Daarmee koppelen we het buitengebied, het Drielandenpunt en de historische kern van Vaals.

Dit is een natuurlijke en vrij toegankelijke toeristische attractie.”

Vandaag een artikel hieromtrent in de krant.

We zijn erg benieuwd naar uw mening.

Beter bus verbinding voor scholieren

Betere busverbinding voor scholieren

Gisteravond vroeg Maaike vdBrink aandacht voor de verslechterde busverbinding van scholieren uit Vaals die in Heerlen naar school gaan. Waarvoor dank.
Door de nieuwe dienstregeling van Arriva worden zij en medescholieren geconfronteerd met overvolle bussen, gemiste aansluitingen. En dat minimaal 3 keer per week. Daardoor duurt het van school terug naar Vaals bijna 1,5 uur.
Onacceptabel.

Als PvdA vragen we hier al geruime tijd aandacht voor. Onlangs nog hebben we een gesprek gehad met ons statenlid Aleida Berghorst in het kader van haar #roodtrip.

Naast deze busverbinding blijven we ons inzetten voor een busverbinding van Vaals, via Vijlen en Mechelen naar Gulpen.

Goede openbaar vervoersverbindingen zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Hierover kunt u ook meer lezen in ons verkiezingsprogramma

Algemene Beschouwingen 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

 

Geachte voorzitter en aanwezigen,

Hoe snel de tijd toch vergaat. Zo mag je beginnen aan een regeerperiode van vier jaar, en “even later” is het einde in zicht. Tussen start en naderende finish werd- en wordt er veel werk verzet, het jaar 2017 is daar geen uitzondering op. U presenteert een programmabegroting met weliswaar een onttrekking aan de gevormde reserves maar met vooruitzicht op overschotten en positieve begrotingsruimten. Deze onttrekking kunnen wij billijken omdat vanuit ons coalitieakkoord een gematigde lokale lastendruk een belangrijke na te streven kernwaarde is.

Ook nu weer heeft de PvdA waardering voor de vorm van de Programmabegroting 2018 met vertrekpunten en per programma de bestuurlijke kaders, de doelstellingen, activiteiten, kosten en indicatoren. Wij willen dan ook onze dank en waardering uitspreken aan degenen die hier hun medewerking aan hebben gegeven. Daarom nu al tijdens de behandeling van deze laatste programmabegroting uit deze regeerperiode een verzoek van de PvdA aan alle sectorhoofden om deze dank en waardering met uw medewerkers te delen. Maar ook dit jaar weer een bijzonder woord van dank aan onze Griffie. Uw hulp en ondersteuning is van onschatbare waarde voor ons.

De programmabegroting 2018, en het daaraan gekoppelde meerjarenperspectief is derhalve wat ons betreft een goede opmaat en voortzetting van een zelfstandige en zelfredzame gemeente Vaals aan de ene kant, en een gemeente die zoekt naar samenwerking met betrouwbare partners aan de andere kant.  Wij geloven in onze eigen positieve kracht en zien voldoende mogelijkheden en aanknopingspunten om te blijven investeren in mensen en gemeenschap. Niet volharden en vast blijven hangen in onmogelijkheden maar denken en geloven in kansen en de kracht van het collectief en de naaste omgeving.

Programma Mens & Voorzieningen

Woorden en begrippen zoals zelfredzaamheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven krijgen pas echt waarde op het moment dat ze in een gemeenschap neerdalen en hun werk gaan doen. De gecreëerde randvoorwaarden, beschikbare hulpmiddelen en preventieve maatregelen doen hun werk naar behoren. De vrijwilligerscentrale, Vaals helpt, de beweegmakelaar, de buurtsportcoach, de integrale cliëntondersteuning en het maatwerk middels maatschappelijke ondersteuning zijn de afgelopen jaren een begrip in de gemeente Vaals geworden. De integrale cliëntondersteuning verdiend echter nog een bijzonder woord van aandacht. Uit de effectenrapportage blijkt dat hierover nog onvoldoende bekendheid bestaat., Wij nemen de conclusie uit het rapport, om hier meer aandacht aan te besteden, dan ook over.  Het actief burgerschap en de activiteiten rondom de sociale cohesie zijn initiatieven uit de maatschappij die bijdragen aan een veilige- en laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen actief te zijn.

Het allernieuwste project binnen deze portefeuille “Wehelpen.nl” zal nog zijn weg moeten vinden binnen de gemeente Vaals, maar zoals de WMO sinds 2015 bedoeld, is er in Vaals een goede balans als het er om gaat de zelfredzame samenleving tot uitvoering te brengen.

De PvdA zal altijd vanuit haar sociaal democratisch gedachtengoed deze activiteiten en ontwikkelingen blijven ondersteunen en bevorderen. De meest kwetsbaren in onze samenleving verdienen deze aandacht en voorzetting van dit beleid. Iedereen die dan ook toekomst ziet in een samenwerking met de PvdA Vaals zal hier rekening mee moeten houden Deze sociale rode rand zullen wij altijd levend proberen te houden.

Dit betekent echter niet dat er geen uitdagingen en na te streven doelen meer zijn. Het zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen is een stevige uitdaging. De opgenomen prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningstichting, in de nog vast testellen woonvisie, zullen door ons kritisch gemonitord worden.

Iedereen moet mee kunnen doen”, is een van de kernbegrippen van de PvdA. In dat kader willen wij er als PvdA fractie op toe blijven zien dat onze gemeente in alle opzichten een inclusieve samenleving is. In 2016 is het VN Verdrag inzake de rechten van een mensen met een handicap van kracht geworden. We hebben onlangs een informatiebijeenkomst van het gehandicaptenplatform mogen bijwonen. Enkele inspirerende aandachtspunten zijn hier aan bod geweest. Daar willen wij, nee moeten wij de komende periode op voortborduren. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

Alle investeringen en inspanningen op het gebied van onze jongeren kunnen ook in de toekomst op brede steun van de PvdA rekenen. Er is een goed subsidie klimaat waardoor partijen als Fraiche met hun jeugdpreventieteam , stichting VUUR, sport- en cultuurverenigingen en de jongerenwerker goed hun werk kunnen doen. Wij zijn verheugd met het feit dat het aantal jeugdleden in verenigingen en organisaties nog steeds een stijgende lijn vertoont. Een welgemeend compliment voor iedereen die hier bijna dagelijks aan werkt is zeker op z’n plaats. De recentelijke opknapbeurt van de JOP is hier een goed voorbeeld van. De regierol die Vaals samen met Kerkrade heeft gepakt met betrekking tot de grensoverschrijdende problematiek rondom jeugdparticipatie en zorg is een lovenswaardig initiatief. Het vervolg in 2018 zal zeker de nodige aandacht van ons gaan krijgen.

Bibliotheekwerk en taalontwikkeling zijn naar inzicht van de PvdA onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het besluit over de toekomstige uitvoering van het bibliotheekwerk laat jammer genoeg nog even op zich wachten. Het initiatief van de openbare boekenkast is derhalve een positieve laagdrempelige ondersteuning als het gaat om de leesbevordering.

Overtuigd van de eigen lokale aanpak voor wat betreft de voordelen van sporten en bewegen zijn wij benieuwd naar het innovatieve karakter van de activiteitenplannen uit de regionale nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 die eind 2017 gereed is en in 2018 uitgevoerd gaan worden. Wellicht kan de portefeuillehouder hier al een tipje van de sluier lichten.

Programma Wonen & Verkeer

Het programma Wonen & Verkeer is stevig en ambitieus. In de huidige regeerperiode is er al veel bewerkstelligd in deze portefeuille, en staat er nog van alles op stapel. De mogelijkheden die de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan Vaals te bieden heeft zij reeds gedeeltelijk ingevuld. Een moeizame start voor wat betreft de aanloop van studenten is intussen omgeslagen naar meer vraag dan aanbod. Toch wil de PvdA hier nogmaals benadrukken dat met de aanstaande realisatie van het Focus-project een voorlopige grens bereikt is. Een reeds eerder door ons afgegeven stemverklaring, waarin wij duidelijk aangeven dat er in deze regeerperiode geen ontwerp- verklaring van geen bedenkingen voor zelfstandige studentenwoningen meer wordt afgegeven blijft onverkort van kracht. In deze context zijn wij dan ook benieuwd naar de aangekondigde ontwikkelingen van het gebied Aan de Linde/Pastoerswei.

Het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen is een prioriteit die verder niet hoeft worden toegelicht. Jammer dat beschikbare gronden al veel te lang niet interessant blijken te zijn voor potentiële investeerders- en ontwikkelaars. Wellicht dat het steeds meer opkomend initiatief “Particulier opdrachtgeverschap” een optie is voor Vaals. Als PvdA zijn we van mening dat dit een  onderdeel van de aanstaande lokale woonvisie moet zijn.  Deze lokale woonvisie is, voor wat betreft de besluitvorming, doorgeschoven naar eind dit jaar. Deze visie zal voor de komende jaren de leidraad zijn voor voldoende aanbod van kwalitatief goede woningen voor iedereen. Voor ons als PvdA is daarom ook van groot belang dat deze visie gekoppeld wordt aan de bescherming van beeldbepalende panden en het Monumentenbeleid.

Het dit jaar geactualiseerde parkeerbeleid staat kort voor zijn eerste inhoudelijke en financiële evaluatie. Voor conclusies en aanbevelingen is het nu nog te vroeg. Laten wij dit dan ook pas doen vanaf het moment wij alle feiten op tafel hebben.

Het naar voren halen van de herstelwerkzaamheden aan een behoorlijk gedeelte van onze stoepen is door veel medeburgers positief ontvangen. Net zoveel positivisme verwachten wij van de ontwikkelingen rondom het Drielandenpunt en de grensovergang Vaals – Aken.

Het project “Bron van Europa” hangt over de ontwikkelingen rondom het Drielandenpunt heen. Wellicht kunnen wij hier middels een toelichting iets meer over geïnformeerd worden.

De wijkdeals zijn een uitstekend middel om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en bewoners te activeren de aangewezen wijken een groene opknapbeurt te geven. De voorgenomen impuls van de gemeente aan groen bij komgrenzen, pleinfuncties en openbare functies is er in de beleving van de PvdA al altijd geweest. Wellicht kan de portefeuillehouder deze extra impuls iets meer toelichten. Wij pleiten er in ieder geval voor om zeer waakzaam te zijn voor verloedering van gebieden en omgevingen waar deze focus aan voorbij gaat.

Programma Werk & Economie

Dat het toerisme een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste lokale economische pijler is, is in feite een open deur. Het ondersteunen van het toerisme en het lokale ondernemerschap door een plan voor stadspromotie is een goede zaak. In dit verband zien wij de vervanging van de term “Strategisch ondernemerschap” door “stadspromotie” dan ook niet als nieuwe wijn in oude zakken, maar een oprecht streven om de gemeente Vaals op de toeristische- en ondernemerskaart te zetten. Wij verwachten hier dan ook een en ander van lokale ondernemers die vrij recent als “Samen Vaals” een frisse doorstart hebben gemaakt. Wij zullen dit met veel interesse volgen en ondersteunen en wensen het nieuwe bestuur veel wijsheid en succes, want met het alleen verplaatsen van de weekmarkt terug naar het Koningin Julianaplein, red je het natuurlijk niet. Interessant zijn dan ook de eerste ontwikkelingen vanuit de ondernemers rondom de aanstaande feestdagen.

De laatste cijfers rondom de commerciële leegstand laten voorzichtig zien dat het balletje voor Vaals weer in de goede en gewenste richting begint te rollen. De gedachten of zelfs het voornemen over het eventueel invoeren van een leegstandsverordening kunnen op grond van de aankomende structuurvisie ruimtelijke economie wellicht geparkeerd worden. Het STEC rapport Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg met de tong brekende afkorting SVREZL biedt volgens de PvdA dan ook opportune mogelijkheden voor Vaals.

Toerisme gaat uiteraard buiten de gemeentegrenzen. De prominente plek die het toerisme op de Lijn50-agenda heeft gekregen zullen wij nauwgezet volgen. Zeer zeker samenwerken, maar nooit je eigen kracht en mogelijkheden ondergeschikt maken.

Binnen het gedachtengoed van de PvdA zal er altijd aandacht en ondersteuning zijn voor minima, sociaal zwakkeren en vooral jongeren en kinderen. Ook in ons aanstaande verkiezingsprogramma zullen wij hier de nodige aandacht aan besteden. De ontwikkelingen en maatwerkaanpak die Vaals voorstaat in dit beleidsveld is precies datgene wat de PvdA bedoeld en uitdraagt.

Met de ontwikkelingen rondom studentenhuisvesting is er niet alleen iets gedaan aan afbouw van lasten in het gebied van het Von Clermont Park. Veel belangrijker is natuurlijk het succesvol aantrekken van nieuwe jonge medebewoners die op welke manier dan ook onze gemeenschap verrijken. Het xenofoob denken dat Vaals naar de pijpen van onze buur Aken danst is dan ook aan de PvdA niet besteed. Deze onlosmakelijke band is er al zo lang dat het eigenlijk geen thema meer is.

Alle facetten rondom arbeidsparticipatie, werkgelegenheid en begeleiding van mensen naar werk is een belangrijk thema voor deze coalitie. De inspanningen lokaal en heuvelland breed die hier voor geleverd worden verdienen een oprecht woord van waardering. De grensligging biedt hier uiteraard weer veel perspectief. Voortzetting van de ingeslagen weg is daarom een pré.

Programma Bestuur & Dienstverlening

Vanuit deze portefeuille is er het voornemen om inwoners te betrekken bij plan- en besluitvorming middels een op maat gesneden burgerparticipatie. Volgen de PvdA doen wij hier al vrij actief aan. Denk aan projecten zoals de reconstructie Maastrichterlaan, reconstructie Prins Bernhardstraat, de projecten Katzensprung en Focus. Zien wij nu iets over het hoofd? Wellicht dat de portefeuillehouder deze op maat gesneden burgerparticipatie iets meer kan toelichten.

Het dienstverleningsconcept nog beter, effectiever en efficiënter maken kan door de PvdA alleen maar worden toegejuicht. De ontwikkelingen binnen de digitale wereld zijn niet tegen te houden. Waar veel dienstverleners klakkeloos aan voorbij gaan, door de “digibeet” hulpeloos achter te laten in een vaak voor hun onbegrijpelijke brei aan digitale eisen, kan het dienstverleningsconcept van de gemeente Vaals voor de broodnodige menselijke maat zorgen. De PvdA zal blijven aandringen op inventief denken en handelen waardoor geen enkele burger te kort wordt gedaan. Een belangrijk onderdeel in deze dienstverlening is de in ontwikkeling zijnde vernieuwde gemeentelijke website. Wij hopen dan ook dat er voldoende aandacht is gegeven aan de audiovisuele aspecten van dit medium.

Wordt er ook besloten om tegelijk met deze nieuwe website een nieuw logo te introduceren? Klopt het dat de bestaande, en in de volksmond genoemde, “Friettetuut” gaat verdwijnen? Als dit zo is, kom je dan niet aan een bestaande ingeburgerde identiteit. Welk voordeel wordt hierin gezien? Graag een reactie van de portefeuillehouder.

De veiligheidsregio heeft besloten dat er een veiligheidsbureau komt met een centrale regierol. De evaluatie die hiertoe geleid heeft is voor de PvdA nog niet helemaal helder. De PvdA vraagt u dit evaluatierapport aan de raad ter beschikking te stellen. Door een veranderende lokale situatie in het Sociale Domein, komt er druk te liggen op de BOA sociaal domein. Hierdoor komen andere BOA taken in het gedrang. Ondanks deze ontwikkelingen blijven de inspanningen binnen het sociale domein voor de PvdA toch een heel hoge prioriteit hebben. Wij vertrouwen er echter op dat de overige BOA taken door een verstandige prioritering goed opgevangen kunnen worden.

Vaals werkt samen met diverse strategische partners uit de samenleving. Wat ons betreft een noodzakelijkheid. De samenleving veranderd waardoor de burger steeds meer en vaker uit eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn zaken moet gaan regelen. De Euregionale samenwerking Charlemagne AG heeft in deze diverse samenwerkingsgebieden toch een ietwat bijzondere status. Een overlegfrequentie van zegge en schrijven één maal per jaar is wat ons betreft puur symbolisch. De  expliciete rol van onze afgevaardigde in deze adviesraad is vrij onduidelijk. Geagendeerde stukken worden immers niet in de Raad van Vaals voor besproken. Als de portefeuillehouder dit anders ziet zouden wij dit graag vanavond van hem horen, daarbij in het achterhoofd houdend dat er toch ook mooie voorbeelden zijn van samenwerking in de Euregio.

Nu het CittaSlow keurmerk steeds meer en meer aan Zuid Limburgse gemeenten wordt toegekend vragen wij ons af of het unieke karakter van dit keurmerk niet zijn doel voorbij gaat schieten. Het ooit geprezen langzame dorp veranderd zienderogen in de langzame streek. Wij spreken daarom dan ook de wens uit dat in de Lijn50 samenwerking de bestuursopdracht Toerisme goed en stevig  wordt weggezet. Het hele Lijn50 verhaal is trouwens één grote uitdaging. Het kan ons maken, maar ook breken. Toekomstige raden en Colleges hebben hier een uitzonderlijk zware verantwoordelijkheid.

Tot slot

De PvdA is er van overtuigd dat de gemeente Vaals door daadkracht, moed, inventief denken en werken, nog jaren als zelfstandige gemeenschap in het Heuvelland kan functioneren. De politiek die de PvdA voor ogen heeft is hier op gebaseerd. Ons sociaal democratisch gedachtengoed zal de drijfveer zijn om met iedereen, die de mens en medeburger op het eerste plan zet, samen te werken. De programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is de eerste vervolgstap hier naar toe.

Dank voor uw aandacht.

Jo Winkens

Fractievoorzitter PvdA Vaals

Euregio

Vaals ligt in een echt euregionaal gebied. Meer Europa kan niet. We kennen daardoor een grote verscheidenheid aan mensen. Onze ligging geeft ons een groot aantal voordelen die te vaak door velen slecht worden ingeschat. Voor sommigen lijken we aan de rand van Nederland volledig van de beschaving afgesloten. Niets is minder waar. Denken we de landsgrenzen weg, dan ligt Vaals ineens het meest centraal: grote universiteit (RWTH) en een academisch ziekenhuis op loopafstand. Historische stad idem dito. Werklocatie voor een substantieel deel van onze burgers. Mooie natuur in overvloed en zelfs de mogelijkheid om in de winter binnen een uur in de sneeuw te staan om te kunnen skiën.

De PvdA wil zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de regio biedt. Een aantal samenwerkingsverbanden is nodig vanwege hun omvang. Voor de drie decentralisaties werken we samen op het schaalniveau Zuid-Limburg. Wat de sociale dienst betreft is er de samenwerking op Heuvelland schaal. Op andere vlakken wordt er samengewerkt met de gemeente Gulpen Wittem. Onlangs nog heeft onze samenwerking met Aken het nieuws gehaald. Voor het Drielandenpunt zitten we zowel samen met Staatsbosbeheer als met Aken, Plombières en de provincie aan tafel om een breed gedragen koers te bepalen. We willen deze contacten koesteren en waar mogelijk uitbreiden, zonder daarbij onze identiteit kwijt te raken. Samenwerking is voor een gemeente als Vaals erg belangrijk. Dit geeft ons energie om zaken op een goede en passende manier aan te pakken. Er wordt vaak gezegd: ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’. Voor Vaals geldt: ‘Wie klein is moet slim zijn’. Dus niet enkel de contacten aan Nederlandse kant goed houden, maar ook aan Duitse en Belgische zijde en zo mogelijk proberen uit te breiden. Aken is niet enkel een belangrijke partner wat betreft huisvesting van studenten in Vaals. Aken biedt mogelijkheden tot het vinden van werk, het samenwerken op gebied van toerisme en nog veel meer. Dit geldt ook voor onze buren in het zuiden. De euregio is een gebied waar we ons allemaal voor kunnen, willen en moeten inzetten. Voor Vaals liggen hier de kansen, laten we die dan ook pakken!