Standpunten

Zoeken

ACHTERSTANDEN BESTRIJDEN

Gebrek of achterstand komt zelden alleen: Armoede, schulden, slechtere gezondheid, lager opleidings-niveau vind je vaak bij dezelfde gezinnen. Zwakte is geen eigenschap maar een positie. Wij willen de beschikbare budgetten vanuit het Rijk inzetten voor bijzondere bijstand aan gepensioneer-den met onvolledige AOW. Wij gaan ons inzetten voor een regeling “tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.” Wij gaan ons richten op jonge mensen met schulden, zodat zij snel weer aan een toekomst voor zichzelf kunnen werken. We gaan investeren in een “Masterplan Laaggeletterdheid” waarmee we het aantal laaggeletterden in onze gemeente structureel verminderen. Wij willen dat het Taalcafé behouden blijft en uitgebreid wordt. Taallessen moeten ook in Vaals gegeven worden en niet alleen bij de grote onderwijsinstellingen in Maastricht of in Heerlen. De openbare bibliotheek moet blijven.

Lees verder

ARBEID

We heten niet voor niets Partij van de Arbeid. We blijven ons inspannen voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werken over de landsgrens heen moet makkelijker worden . Ook moet de gemeente werkervaring- en stageplekken bieden. We gaan stimuleringsmaatregelen treffen om makkelijker een eigen onderneming op te starten. Wij ondersteunen startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) .

Lees verder

BOUWEN EN WONEN

We willen inwoners in een vroeg stadium betrekken bij hun woonomgeving. Zo bieden we hen keuzemogelijkheden en medeverantwoordelijkheid. De huidige twee locaties voor studentenhuisvesting zijn voldoende om ook op middellange termijn in de behoefte te voorzien. De uitgangspunten in de lokale woonvisie zijn onze leidraad voor het behouden van, en het aantrekken van een gevarieerde bevolkingsopbouw. We willen te weten komen (onderzoek) welke wensen en ideeën vooral jongeren hebben over wonen en verblijven. Om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen moet er kwalitatief en voldoende aanbod in geschikte woningen zijn. Bescherming van beeldbepalende panden : wij gaan werken aan een functionerend en herkenbaar gemeentelijk Monumentenbeleid, dat breed gedragen wordt. Wij zullen de mogelijkheden onderzoeken voor een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor deze panden. Zij behoren tenslotte tot de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente Vaals. We blijven trottoirs en wegen verbeteren en daar waar nodig vernieuwen. Ons motto is hierbij: ’s morgens gemeld, ’s middags hersteld. Meer groen: wij gaan aan de slag met een “Herinneringsbos”. Ook willen wij de leegstaande plekken in onze kernen duurzaam benutten. Hierbij denken wij aan het planten van fruitbomen of het inrichten van moestuinen van en door kinderen.

Lees verder

TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN

Een van de kernwaarden van de PvdA is, dat iedereen moet kunnen mee doen. Dat is ook het uitgangs-punt van een inclusieve samenleving. Een voor iedereen toegankelijke gemeente. Niet alleen gebouwen, maar ook onderwijs, beroepen,informatie, sport en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Als mensen de voorzieningen niet bereiken, moeten de voorzieningen de mensen bereiken. Maatwerk en voorlichting, goede scholingen en kennis van buurtalen, een flexibele subsidieverordening en moderne accommodaties en goede openbare verbindingen zijn belangrijke randvoorwaarden.

Lees verder

VAALS ZELFSTANDIG MAAR NIET SOLISTISCH

Wij kijken over gemeentelijke, provinciale- en landsgrenzen heen waar dat ook voor onze bewoners kansen biedt. Dus samenwerken waar het kan, zelfstandig waar het moet.

Lees verder