Verkiezingsprogramma

Met een sociaal hart en een gezond verstand

De PvdA Vaals werkt aan onze kracht als Vaalse gemeenschap. De PvdA Vaals geeft tegenwicht aan ontwikkelingen die voor onze gemeenschap de verkeerde kant op gaan.

Het voorliggende verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij van de Arbeid Vaals is niet zomaar een verkiezingsprogramma. Het is een programma waarin we voortborduren op acht jaren intensief en succesvol besturen van onze gemeente, voor de mensen en met de mensen. Een programma waarin we de goede dingen die we hebben bereikt behouden, en waarin we zaken die meer aandacht vragen scherp neerzetten. En vooral een programma dat de gemeente Vaals ziet als een gemeenschap van mensen waarin wij keuzes maken die er echt toe doen.

 

Wij investeren in de kracht van alle inwoners van onze gemeente zodat onze kernen sociaal en vitaal zijn, en mensen de kans krijgen om hun leven te verbeteren en hun levenskwaliteit op pijl te houden. De leden van de PvdA Vaals zijn sociaaldemocraten die de politiek als volgt invullen: ons vermogen om samen vorm te geven aan de toekomst en om gezamenlijk het beste van onszelf te maken. Die energie en behoefte aan verandering bijeen te brengen, om dat wat van waarde is weerbaar te maken, daarin schuilt voor de sociaaldemocratie een opdracht. We moeten een vuist maken tegen een samenleving waarin het ‘ik’ soms het ‘ons’ uit het oog dreigt te verliezen. Tegen een samenleving die teveel slechts door geld, doorgeslagen efficiency en individualisme geregeerd wordt.

 

De PvdA gelooft niet in de rechtse mantra van louter eigen verantwoordelijkheid. Niet alle mensen zijn in staat om volledig zelfstandig hun leven te vormen. Vaak hebben ze daar ondersteuning bij nodig, een duwtje in de rug. Maar wij gaan geen mensen pamperen; wij bieden eenieder de kansen te grijpen om hun leven te verbeteren. Maar zij hebben ook de plicht om die geboden kansen te grijpen. Ieder naar zijn vermogen. Voor weigeraars heeft de PvdA weinig begrip; want ook aan de onderkant behoor je solidair te zijn. Iemand die de kantjes ervan af loopt, mag geen overheidsmiddelen krijgen die anders naar hulpbehoevenden hadden kunnen gaan.

 

De PvdA Vaals zal zich nooit achter het excuus ‘daar gaan we niet over’ verbergen. Wij blijven vooruitkijken. Wij bouwen aan een sterke toekomst voor onze kernen en een sterkere lokale economie waarin we durven te kiezen en de samenwerking met lokale ondernemers zoeken. In de zorg voor de toekomst is duurzaamheid een prioriteit.

 

 

In de komende periode zullen de gemeentelijke financiën minder onder druk komen te staan. Maar wij allen ervaren dat bijvoorbeeld de kosten voor de WMO en die van de Jeugdhulpverlening een steeds groter beslag leggen op onze financiën. De PvdA is spaarzaam met de publieke middelen. Fratsen hoeven voor ons niet, maar wij zijn tegenstander van onbezonnen bezuinigen op de sociale voorzieningen en op die impulsen die de gemeente nodig heeft om sterk te blijven. Wij zullen altijd uitgaan van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit zal voor ons leidend zijn bij de financiële afwegingen die we de komende jaren moeten maken.

 

In dit verkiezingsprogramma laat de PvdA Vaals per beleidsterrein zien hoe ze bovenstaande visie op de samenleving vertaalt naar concrete actiepunten.

 

 

Mens & Werk.

Een goed niveau van wonen, sociale en culturele voorzieningen en infrastructuur zijn voorwaarden voor het behoud van hardwerkende burgers in onze kernen. De aantrekkelijkheid van de gemeente Vaals is voor hun van belang om met plezier hier te wonen en te recreëren. Door de gemeentelijke belastingen laag te houden en door in een vroeg stadium mensen te betrekken bij hun woonomgeving, bieden we hen keuzemogelijkheden en medeverantwoordelijkheid in hun eigen woonomgeving. Deze aantrekkelijkheid blijft voorop staan omdat we daarmee ook diegenen in onze gemeente die aan de sociale onderkant blijven, een perspectief kunnen bieden. Helaas leven nog te veel mensen in de gemeente Vaals in armoede. En dan hebben we het niet alleen over financiële armoede, maar ook over scholingsarmoede, culturele armoede, gezondheidsarmoede en sociale armoede.

 

Werk.

De economie trekt aan, de werkgelegenheid stijgt, maar in onze gemeente profiteert er nog niet iedereen van. Werk draagt bij aan een dynamische en energieke gemeente Vaals. Het spreekt voor zich dat het begeleiden van onze meest kwetsbare groepen zoals ouderen en jongeren naar werk, en het terugdringen van het werkeloosheidspercentage onze speciale aandacht hebben. Behalve dat het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden rechtstreeks invloed heeft op onze gemeentefinanciën, is het nog belangrijker dat door werk positief wordt bijgedragen aan de gezondheid van onze inwoners en hun financiële problemen daardoor worden teruggedrongen. Tegelijkertijd neemt voor hen de aantrekkelijkheid van Vaals toe, en dus de betrokkenheid bij de lokale samenleving.

 

In onze gemeente zelf is weinig werkgelegenheid. Het blijft beperkt tot de toeristische sector en detailhandel. Maar de arbeidsmarkt houdt zeker niet op bij de gemeentegrens. We kijken als PvdA over onze grenzen heen. We moeten de kracht van de regio en de Euregio gebruiken. Wij intensiveren de oriëntatie op de Euregionale arbeidsmarkt.

Uiteraard begroeten wij (bijna) elke vorm van werkgelegenheid. Wij zijn en blijven tegenstanders van de concessie om zinkvoorraden in Wallonië te onderzoeken, laat staan een zinkmijn te openen in ons aangrenzende natuurgebied. Geen gedoe onder onze berg!

De bedreiging van de kerncentrale Tihange moet zo snel mogelijk opgelost worden. Wij blijven de Veiligheidsregio Maastricht-Heuvelland hierover op de hielen zitten.

Schoolverlaters gaan wij helpen bij het vinden van hun eerste baan of bij het vinden van verdere vakscholing. Het gemeentelijk apparaat zelf neemt het voorbeeld. Als organisatie gaat zij stage- en werkervaringsplaatsen bieden voor jongeren. Wanneer we dit voor elkaar hebben, gaan wij met onze subsidierelaties in gesprek over hun bijdrage aan stage- en werkervaringsplaatsen. Tegelijk gaat de PvdA stimuleringsmaatregelen opzetten en het bijvoorbeeld voor jongeren financieel makkelijker maken een eigen onderneming op te starten. Ook gaan wij startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) ondersteunen. Denk daarbij aan maatjes- en coaching projecten, en broodfondsen (Een Broodfonds is het alternatieve onderlinge waarborgfonds voor ondernemers die niet gedekt zijn voor de WAO).

 

Toerisme.

Toerisme is de belangrijkste economische pijler. Het ondersteunen van initiatieven en van ondernemers in het toerisme staat voorop. De nieuw opgerichte ondernemersvereniging “Samen Vaals” kan dan ook op onze volle ondersteuning rekenen. Er blijven winkelpanden in Vaals leegstaan. We moeten op zoek blijven naar creatieve oplossingen voor dit probleem. Wij gaan in overleg met pandeigenaren om te komen tot een aantrekkelijker invulling van hun beheer.

 

De PvdA wil “de langste trap in Nederland” realiseren. Een trap die de kern en het Drielandenpunt fysiek met elkaar verbindt. Daarmee koppelen we het buitengebied, het Drielandenpunt en de historische kern van Vaals. Dit is een natuurlijke en vrij toegankelijke toeristische attractie.

 

Wij ondersteunen goede initiatieven en ideeën rondom het Drielandenpunt. De PvdA zal de positie van de ondernemers in dit gebied niet uit het oog verliezen. Verbetering, aanpassing en opwaardering van de infrastructuur zijn noodzakelijk. Echter, ons standpunt dat het Drielandenpunt geen “pretpark” karakter mag krijgen, handhaven wij.

Onze groene omgeving lokt niet alleen veel toeristen naar onze gemeente, maar zij is ook van belang voor de recreatie van onze eigen inwoners en mensen van omliggende gemeenten. We zullen naar een goed evenwicht moeten zoeken tussen natuurbehoud, wonen en werken, recreatie en toerisme.

 

Armoede.

De PvdA zet zich al jaren in voor inwoners die in armoede leven. De afgelopen jaren lag de focus op het tegengaan van armoede in gezinnen met kinderen. Ieder kind dient immers mee te kunnen doen. Dankzij onze inzet is onze gemeente aangesloten bij het jeugdsportfond, het jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en loopt het project “kansen voor alle kinderen”. Deze inzet gaan wij doorontwikkelen.

 

De komende jaren zullen we ook gaan pleiten voor een ouderenpakket.

In onze gemeente wonen vele ouderen die door omstandigheden buiten hun schuld in armoede leven. Denk maar aan hen die van een Duits pensioentje moeten leven.

Armoede onder ouderen komt nooit alleen. Zij gaat gepaard met sociaal isolement, een slechtere gezondheid en een gebrek aan mobiliteit. Die omstandigheden versterken elkaar.

Voor het bestrijden van armoede onder ouderen met een bijstandsuitkering stelt het kabinet in 2017 en 2018 in totaal €7,5 miljoen beschikbaar via het Gemeentefonds. De PvdA wil deze middelen aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden met onvolledige AOW inzetten.

 

Veel arme mensen hebben grote moeite hun medicijnen te betalen. Mensen die hun medicijnen niet kunnen betalen vanwege de armoede, kunnen nog sneller ziek worden. Dit is een situatie die mensonterend is en onacceptabel.

 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het compenseren van meerkosten ten gevolge van beperkingen of chronische problemen. In de gemeente Vaals kunnen mensen met hoge zorgkosten en een inkomen rond het bijstandsniveau via de gemeente deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en eventueel ook aan een aanvullende verzekering. We zien echter dat hier in verhouding weinig mensen voor kiezen, wellicht omdat deze verzekering grensoverschrijdend artsenbezoek niet compenseert.

De PvdA gaat zich inzetten voor een regeling “tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten”. Deze regeling wordt al een aantal jaren succesvol in de gemeente Kerkrade toegepast.

In onze gemeenten zijn veel inwoners die een inkomen hebben dat amper boven het bijstandsniveau uit komt. Deze groep komt niet in aanmerking voor de bestaande inkomensondersteunende maatregelen. Deze mensen hebben onder de streep minder te besteden en daardoor ook minder mogelijkheden te participeren, dan mensen die in de bijstand zitten (stille armoede). Ook deze groep houdt onze volle aandacht.

 

Schuldhulpverlening.

Naast de huidige inzet voor schuldhulpverlening gaat de PvdA zich richten op jonge mensen met schulden. Veelal hebben zij complexe en problematische schulden waardoor ze geen eigen leven kunnen opbouwen. Wij gaan een praktische oplossing zoeken.

 

Taalarmoede.

De laaggeletterdheid in onze gemeente is aanzienlijk. De PvdA accepteert dit niet. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat laaggeletterden vaker werkloos zijn, een lager inkomen hebben, met een slechtere gezondheid kampen, in de zorg hun weg niet kunnen vinden omdat ze bijvoorbeeld informatie omtrent medicijnen niet kunnen lezen, vaker betalingsachterstanden hebben en met schulden zitten en politiek en maatschappelijk minder actief zijn dan mensen die wel taal- en rekenvaardig zijn. De PvdA gaat daarom investeren in een “masterplan Laaggeletterdheid” waarmee we het aantal laaggeletterden in onze gemeente structureel verminderen.

 

In een gemeente waar bovengemiddeld veel inwoners moeite hebben met lezen en schrijven en waar veel kinderen de basisschool al beginnen met een taalachterstand, is het van groot belang om in te zetten op een integraal taalaanbod voor 0-100 jaar. Met als doel dat iedereen de (digitale) lees- en schrijfvaardigheden heeft om volwaardig en zelfstandig mee te doen in de samenleving. Het hebben van een eigen volwaardige bibliotheekvoorziening is een absolute must. Het is een laagdrempelige en toegankelijke plek vooral onze inwoners voor non-formeel leren, ontmoeten, informatievoorziening en voor cultuur.

Ook wil de PvdA dat het Taalcafé behouden en uitgebreid wordt. Taallessen zouden dan ook in Vaals gegeven moeten worden, en niet alleen bij Leeuwenborgh in Maastricht of bij Arcus in Heerlen.

 

Toegankelijkheid: een inclusieve samenleving.

Een van de kernwaarden van de PvdA is dat iedereen moet mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van een inclusieve samenleving. In juni 2016 is het VN –Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden. De PvdA wil dan ook dat onze gemeente een inclusieve gemeente wordt. Een voor iedereen toegankelijke gemeente. We zijn al een flink eind op weg; er worden letterlijke drempels in de inrichting van de openbare ruimte weg genomen. Maar toegankelijkheid is breder. Visueel en auditief gehandicapten en mensen met verstandelijke of psychische beperkingen moeten zonder meer toegang hebben tot de gemeentelijke informatievoorzieningen en die van al onze gesubsidieerde instellingen.

 

De PvdA wil op dit gebied een QuickScan van onze gemeente. Agenda 22, de werkmethode gebaseerd op 22 standaardregels die de VN hebben opgesteld om de sociale en economische participatie van gehandicapten te bevorderen, moet ingebed worden in het gemeentelijk beleid en worden geborgd bij de uitvoering ervan. Ons streven: de meest toegankelijke gemeente van Nederland. De PvdA gaat ook inzetten op een sterkere en onafhankelijke ondersteuning van cliënten in de WMO.

 

Grensoverschrijdende jeugdhulp.

De PvdA zet zich in voor een goede ondersteuning van de jeugd in de gemeente Vaals. Maar niet iedere jongere in onze gemeente heeft het geluk aan zijn zijde. Jongeren met een relatief klein probleem, waar ze zelf geen oplossing voor hebben, kunnen door een tip of hulp van een ander tot een oplossing komen, ter voorkoming van grotere zorgen. De PvdA streeft ernaar dat onze gemeente zich bij Social Brokers aansluit en deze gaat promoten. Social Brokers is een nieuwe manier van preventieve jeugdhulpverlening. Zij voorkomen dat kleine problemen zomaar groter worden. Social Brokers zijn vertrouwde mensen rondom jongeren en dat kan iedereen zijn: de onderwijzer, de buren, de sportcoach of een vriendje.

 

Onze inwoners zijn Euregionaal georiënteerd: voor wonen, werken, opleiding, boodschappen en recreatie gaan zij constant over de gemeente- en landsgrenzen heen. Ook op het gebied van hulpverlening zien we dit. Het gaat om kinderen uit de gemeente die in Duitsland of België naar school gaan. Of kinderen van gescheiden ouders van wie de ene ouder in Vaals woont en de ander niet. Jongeren die in onze gemeente wonen en in Duitsland of België een taakstraf krijgen. Ook deze jongeren mogen niet in de kou blijven staan. Ze mogen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden omdat de organisatie van jeugdhulp per land verschilt. De PvdA wil dan ook dat de samenwerking met de diverse instanties over de landsgrenzen geïntensiveerd en uitgebreid wordt. Er moet gezocht worden naar pragmatische oplossingen en afspraken, zodat jongeren goed en snel geholpen worden.

 

Sport en cultuur.

De PvdA is trots op de bloeiende verenigingen met haar vele vrijwilligers in de gemeente Vaals. Dit koesteren wij nadrukkelijk. Een flexibele subsidieverordening en moderne accommodaties zijn een direct hulpmiddel om ons rijke sportieve en culturele verenigingsleven in stand te houden en te bevorderen. Hierbij hebben wij vooral aandacht voor het “vasthouden” van onze jeugd en jongeren voor de verenigingen. Wij willen voorkomen dat door gebrek aan jeugdleden verenigingen moeten gaan afbouwen. Daar zal de PvdA zich altijd voor inzetten. Immers, een gezonde verenigingsstructuur draagt bij aan sociale cohesie en begrip voor elkaar. Daarom is voor de PvdA deze gezamenlijke verantwoordelijkheid uiterst belangrijk. Sport en cultuur zijn dragers voor de vorming van onze identiteit, en voor de ontplooiing en de ontwikkeling van creativiteit. Wij doen het goed in Vaals en dat willen we zo houden.

 

 

Mens & Wonen.

De PvdA in de gemeente Vaals is actief aanwezig en vertegenwoordigd in alle kernen. De PvdA staat voor je thuis voelen, je betrokken voelen bij onze gemeente. Dit begint bij de straat waar mensen wonen. Goede woningen, kwalitatief goede wegen en trottoirs, veilig en goed ingerichte speelplaatsen en voldoende en verzorgde groenvoorzieningen zijn voor iedereen van belang en vergroten de aantrekkelijkheid van en voor de samenleving van onze gemeente en haar buitengebied.

 

Voorop bij dit alles staat duurzaamheid. Duurzaamheid in de bebouwde omgeving, maar vooral ook op het platteland, zal een van de belangrijkste thema’s worden in de komende jaren. Datgene wat wij gaan veranderen of behouden zal zo bestendig moeten zijn dat onze kinderen en kleinkinderen een erfenis krijgen van energiearme woningen, die meerdere generaties meegaan. Electro-auto’s zijn zonder meer de directe toekomst. Wij willen daarom in Vaals en in de kernen voldoende laadpunten voor zowel onze eigen bewoners als ook voor de vele toeristen.

 

Wij hebben de verantwoordelijkheid voor het ongerept in stand houden van onze buitengebieden, niet alleen voor toeristen, maar voor de erfenis die wij nalaten. Ook willen wij de leegstaande plekken in onze kernen duurzaam benutten. Hierbij denken wij aan het planten van fruitbomen of het inrichten van moestuinen van en door kinderen.

Bij het tot stand komen van de nieuwe Omgevingswet in 2021 zal hier vooral de aandacht naar uit gaan. Wij realiseren ons dat deze Omgevingswet gecompliceerd zal zijn, maar wij zullen dit doen in samenspraak met de inwoners van onze gemeente en diegenen die in het buitengebied wonen en werken.

 

Wonen.

Voor de PvdA is de lokale woonvisie de leidraad voor het behoud en het aantrekken van een gevarieerde bevolkingsopbouw. Daarbij zal het een zeer belangrijke inspanning worden om het voorzieningenniveau op peil te houden, en zo de zelfstandige status van de gemeente Vaals te borgen. De PvdA neemt duidelijk stelling in studentenhuisvestiging. De huidige twee locaties zijn voldoende om ook op middellange termijn in de behoefte te voorzien.

 

De PvdA wil onderzocht hebben welke wensen en ideeën vooral jongeren hebben over wonen en verblijven. Dit onderzoek zal in 2018 worden uitgevoerd, waarna in overleg met de jongeren besluiten genomen kunnen worden. Om zelfstandig te blijven wonen zal er kwalitatief en voldoende aanbod moeten zijn in geschikte woningen, waarvoor doorstroming noodzakelijk is. Hierdoor bevorder je de zelfredzaamheid van mensen. De PvdA staat positief tegenover elk initiatief op dit gebied. Beschikbare gronden moeten in de picture worden gezet. De PvdA wil de restschuld die rust op het Von Clermontpark in de komende vier jaren afbouwen. Bescherming van beeldbepalende panden staat voorop. Daarvoor werken wij aan een functionerend en herkenbaar Monumentenbeleid dat breed uitgedragen wordt. Wij zullen de mogelijkheden onderzoeken voor een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor deze panden. Zij behoren tenslotte tot de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente Vaals.

 

De PvdA vindt wijkdeals een belangrijke middel om burgers bij hun directe woonomgeving te betrekken en medeverantwoordelijk te maken. Wij willen de bewoners zo vroeg mogelijk betrekken bij veranderingen in hun woon- en leefwereld. Zij dienen hier mee te beslissen, met als consequentie dat zij dan ook medeverantwoordelijkheid op zich nemen. Burgerparticipatie in optima forma.

 

Wegen.

De PvdA vindt dat de entree naar Vaals vanuit Aken beeldbepalend moet worden.

De ontwikkelingen vanuit IBA, en de samenwerking tussen de gemeente Vaals en de stad Aken hieromtrent willen wij graag ondersteunen. Verbetering, aanpassing en opwaardering van de infrastructuur en van de toegankelijkheid qua wegen en trottoirs zijn noodzakelijk.

Trottoirs blijven we verbeteren en daar waar nodig vernieuwen. Ons motto is hierbij: ’s morgens gemeld, ’s middags hersteld.

 

Daar waar ruimte en financiële middelen aanwezig zijn zal versneld aan het onderhoud van de wegen worden gewerkt. De planning van aanstaande wegreconstructies zal wat ons betreft strikt worden aangehouden. De PvdA vindt dat de ontwikkeling van het centrum c.q. de omgeving Koningin Julianaplein een topprioriteit moet blijven. De dagelijkse inrichting en uitstraling van deze omgeving zal haar aantrekkelijkheid moeten bewijzen.

 

Het buitengebied moet de “parel” van de gemeente blijven. De PvdA is echter ook van mening dat dit niet ten koste van alles mag gaan. Er zal een goede balans tussen wonen, leven, recreëren, toerisme en natuurbehoud moeten zijn. Bij elke beslissing over de infrastructuur in het buitengebied zal deze balans aan de orde komen en worden vastgelegd.

 

De PvdA is een voorstander van meer groen in onze gemeente. Wij gaan aan de slag met een “Herinneringsbos”. Veel mensen hebben behoefte aan een plek waar zij ingrijpende gebeurtenissen, een geboorte of dierbare overledenen willen herdenken. Het planten van een boom biedt hiervoor gelegenheid. Wellicht kan het “Herinneringsbos” uitgebreid worden met een natuurlijke begraafplaats.

 

De PvdA vindt dat het huidige parkeerbeleid qua financiën een flinke rib uit de gemeentelijke kas is. Toch verdient de ingeslagen weg steun en voorzetting. Wij blijven het huidige parkeerbeleid evalueren en indien noodzakelijk zullen wij het bijstellen.

De aantallen verkeersborden, wegbewijzeringen en andere aanwijzingen in de kom en het buitengebied zijn de laatste jaren immens gegroeid. De PvdA pleit voor een onderzoek naar de functionaliteit van al deze overdaad aan borden. Wij willen ongewenste landschapsvervuiling tegen gaan!

 

De PvdA zet zich in voor verbetering van de lijnbusdiensten naar en vanuit de kernen van de gemeente Vaals, in het bijzonder ten behoeve van senioren en schoolgaande/studerende jongeren. De focus ligt hierbij vooral op herstel van de vroegere Veolia-lijn 61, de route/aansluitingen van lijn 21 naar Heerlen en de scholierenlijn 621 naar en van Heerlen.

 

 

Mens & Bestuur.

De PvdA is groot voorstander van een slagvaardige en burgergerichte gemeentelijke organisatie. De vaak mondige en zelfredzame burger kan heel goed zijn zaken zelf regelen, en moet hierin weinig ondersteund worden. Vaals is goed op weg om de burgers hier voldoende in te faciliteren. De PvdA wil daarnaast meer dan voldoende aandacht voor de Vaalsenaar die niet zo goed met organisaties kan omgaan. Er wordt dus maatwerk gevraagd. Zie in dit verband het onderdeel Toegankelijkheid: een inclusieve samenleving.

 

Daarnaast is de PvdA alert op voldoende zelfreflectie van de ambtelijke organisatie om voortdurend te verbeteren. De PvdA is ook van mening dat de Raad en de Raadscommissies hier eenzelfde verplichting hebben als de ambtelijke organisatie. Burgerparticipatie bij plan- en besluitvorming van majeure projecten, zoals wegreconstructies, bouwprojecten e.d. is wat de PvdA betreft niet meer weg te denken. Het ambtelijk apparaat zal ook zo moeten denken en handelen. Het vanaf het begin aan betrekken van je burgers bij je projecten of dienstverlening zal altijd ervaringen en bruikbare tips opleveren en bevordert adequater en met meer plezier werken. Daarnaast vergroot je de betrokkenheid en de tevredenheid van je medeburgers.

 

De persoonlijke benadering die het bestuur van Vaals (B&W) uitstraalt naar de samenleving door de veelvuldige sociale interactie, vindt de PvdA lovenswaardig. Een nieuw bestuur zal dit op dezelfde voet moeten voortzetten. Aandacht en waardering voor burgers, verenigingen en organisaties zijn een groot goed.

 

 

Veiligheid.

Veiligheid en een veilig gevoel zijn heel belangrijke thema’s voor heel veel burgers.

De PvdA wil de frequentie van de buurtschouwen opvoeren. Dit is een zeer belangrijke vorm van burgerparticipatie met een thermometerfunctie die de mogelijkheden en onmogelijkheden in een vroeg stadium duidelijk maakt.

 

De PvdA wil de inzet van de huidige gemeentelijke Boa’s handhaven. De PvdA wil dat de Boa’s in de buitengebieden en de kernen zichtbaarder worden. Zou door welke plausibele omstandigheid dan ook uitbreiding noodzakelijk zijn, is dit voor de PvdA mogelijk. De PvdA zal alert zijn op het functioneren van de “Veiligheidsregio” in het algemeen. Wij zullen de steeds maar toenemende financiële bijdrages, die niet altijd onderbouwd zijn, kritisch monitoren.

 

 

Regio en Euregio.

De PvdA vindt dat de gemeente Vaals een moderne samenleving is, die op bestuurlijk gebied nog jaren zelfstandig en zelfredzaam wil en kan zijn. Wel zal de gemeente Vaals slimme samenwerkingsverbanden moeten smeden. Dit om adequaat en uitputtend onze inwoners te bedienen en de gemeentelijke financiën in toom te houden.

 

Alle samenwerkingsverbanden in de regio, Parkstad, Maastricht-Heuvelland en de Städteregion Aachen en Lijn50, zullen wij beoordelen op bruikbaarheid en effectiviteit die betaalbaar blijft zonder onze status als onafhankelijke gemeente te ondermijnden. Dit geldt eveneens voor het CittaSlow keurmerk. Het moet onderscheidend zijn en blijven. De PvdA zal blijven opletten dat Vaals niet ondersneeuwt en opgaat in het steeds maar groter wordende deelnemersveld.

 

 

Ten slotte.

De PvdA wil een sterke, sociale en zelfstandige gemeente Vaals. Daar werken wij voor. Dit doen wij met veel beleving en passie. Wij stropen onze mouwen op, zoals u van de PvdA Vaals gewend bent. Wij zijn de Partij van de Aanpak. Met onze raadsleden, wethouder en vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren in de gemeente Vaals al heel veel voor elkaar gekregen. Dit willen wij de komende vier jaar dan ook samen met u weer doen!